Personal Data Notice

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”), yang mengawal pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pemprosesan sedemikian adalah berkenaan kepada Wah Seong Corporation Berhad, anak-anak syarikatnya dan syarikat-syarikat berkaitan (secara kolektif merujuk kepada “WSC” atau “Kumpulan WSC” atau “kita” atau “kami”). Terma “data peribadi” dan “pemprosesan” yang terkandung dalam notis data peribadi ini mempunyai maksud seperti yang ditetapkan dalam Akta.

Notis data peribadi ini menggariskan bagaimana kami mengumpul, mengguna, mengendali dan melindungi data peribadi yang dibekalkan kepada kami, atau dikumpul pada masa akan datang dengan mematuhi Akta dan berkenaan kepada sesiapa yang data peribadinya telah diproses oleh atau bagi pihak Kumpulan WSC. Data peribadi tersebut (termasuk nama, nombor kad pengenalan/nombor pasport, nombor untuk dihubungi, alamat, alamat emel dan maklumat peribadi yang lain) yang telah dibekalkan kepada kami, sedang atau telah atau akan diproses bagi tujuan-tujuan berikut (“Tujuan-tujuan”):-

Bagi membolehkan kami mematuhi Akta Syarikat 1965 dan Akta Syarikat 2016 yang baharu apabila ia berkuatkuasa (“Akta Syarikat”), Syarat Penyenaraian Pasaran Utama di bawah Bursa Malaysia Securities Berhad, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan kesemua akta, undang-undang dan peraturan yang berkenaan;
Bagi memudahkan penyediaan maklumat kepada para pelabur dan institusi korporat yang lain;
Bagi memudahkan penyediaan maklumat untuk acara dan aktiviti pasaran modal yang lain;
Bagi menghasilkan direktori dan pangkalan data sama ada untuk penerbitan atau tidak;
Bagi menyediakan maklumat berterusan kepada sesiapa yang berminat dalam produk dan perkidmatan kami;
Bagi memudahkan penyelidikan, analisis, pembangunan dan pembaikan produk dan perkhidmatan kami;
Bagi memudahkan pemasaran dan aktiviti promosi;
Bagi memudahkan kaji selidik pemasaran dan menganalisis trend;
Bagi memudahkan transaksi perniagaan;
Bagi memudahkan penilaian kredit dan pemeriksaan latar belakang;
Bagi memudahkan permohonan untuk pekerjaan, latihan atau program pembangunan siswazah dan biasiswa;
Bagi memudahkan pengendalian aktiviti dalaman;
Bagi memudahkan jawapan terhadap pertanyaan dan maklum balas;
Untuk tujuan pentadbiran dan hubungan;
Untuk percetakan dan/atau penerbitan atas talian;
Untuk tujuan menaik taraf dan/atau meningkatkan laman web kami;
Untuk tujuan tadbir urus korporat;
Untuk apa-apa tujuan lain yang berkaitan atau sampingan atau lanjutan kepada Tujuan-tujuan di atas.

Data peribadi anda sedang atau akan dikumpulkan daripada pelbagai sumber termasuk maklumat anda yang telah dibekalkan kepada kami seperti melalui borang atas talian yang terdapat dalam laman web kami, senarai tetamu yang sedia ada, kad perniagaan, buku tetamu dan/atau mana-mana acara yang dianjurkan oleh kami, sama ada pada masa sekarang atau masa hadapan, maklumat daripada pihak ketiga dan maklumat daripada domain awam.

Anda adalah bertanggung jawab bagi memastikan semua data peribadi yang dibekalkan dan disimpan oleh kami adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Bagi mengelakan keraguan, kami tidak akan bertanggung jawab terhadap mana-mana data peribadi yang dibekalkan oleh anda kepada kami yang tidak tepat, mengelirukan, tidak lengkap dan tidak dikemas kini.

Kami tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan anda untuk membekalkan kepada kami data peribadi anda bagi tujuan pemprosesan kami untuk memudahkan Tujuan-tujuan yang tersebut di atas.

Tertakluk pada undang-undang yang berkaitan, data peribadi anda mungkin akan didedahkan kepada:-

Syarikat induk, anak-anak syarikat, syarikat berkaitan dan syarikat bersekutu kami seperti yang didefinasikan dalam Akta Syarikat;
Pengarah-pengarah, Setiausaha-setiausaha Syarikat, penasihat-penasihat, juru audit, agen-agen percukaian, pendaftar saham dan entiti/firma-firma/ejen-ejen profesional;
Rakan perniagaan/usaha sama, pembekal produk dan perkhidmatan;
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Pendaftar Pertubuhan dan semua penyeliaan, jabatan kuasi kerajaan dan/atau jabatan kerajaan atau pihak berkuasa berkaitan dan badan-badan berkanun/profesional yang lain;
Bursa saham atau pasaran derivatif yang lain, pusat penjelasan, depositori sekuriti yang diberi kuasa oleh undang-undang tempatan atau asing yang berkaitan;
Orang awam secara amnya dengan menerbitkan perkara yang sama sejajar dengan peraturan Bursa; dan
Lain-lain pihak yang kami rasa patut,

walaupun sesiapa berkenaan mungkin berada di luar Malaysia, untuk mana-mana Tujuan-tujuan di atas atau mana-mana tujuan lain, data peribadi anda didedahkan pada masa pengumpulan atau mana-mana tujuan lain yang berkaitan terus dengan Tujuan-tujuan di atas atau jika pendedahan sedemikian diperlukan atau diberi kuasa oleh undang-undang atau perintah mahkamah. Data peribadi anda mungkin akan dipindahkan ke lokasi di luar Malaysia bagi Tujuan-tujuan di atas.

Dengan membekalkan data peribadi anda kepada kami, anda dengan ini memberikan kebenaran/persetujuan bagi pemprosesan data peribadi anda mengikut semua syarat-syarat yang ternyata di atas dan anda telah membaca, memahami dan menerima kenyataan-kenyataan dan terma-terma yang dinyatakan di sini.

Anda boleh, pada bila-bila masa menghantar permohonan anda kepada kami di alamat yang tertera di bawah sekiranya:-

Anda memerlukan akses kepada dan/atau berhasrat untuk membuat pembetulan kepada data peribadi anda, tertakluk kepada pematuhan yang mana permohonan tersebut tidak ditolak di bawah peruntukan Akta dan/atau undang-undang yang sedia ada;
Anda berhasrat untuk membuat pertanyaan tentang data peribadi anda; atau
Anda berhasrat untuk menarik balik kebenaran/persetujuan anda untuk membenarkan kami memproses data peribadi anda.

Kami berhak untuk mengenakan bayaran yang berpatutan untuk permohonan bagi akses data peribadi anda.

Wah Seong Corporation Berhad
Suite 19.01, Level 19, The Gardens North Tower
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur
03-2685 6800
03-2685 6999

Mana-mana data peribadi yang disimpan/dikekal oleh kami akan dimusnahkan dan/atau dipadamkan selama-lamanya daripada rekod dan sistem kami mengikut polisi pengekalan kami sekiranya data tersebut tidak lagi diperlukan untuk Tujuan-tujuan yang tersebut di atas.

Notis Data Peribadi ini dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang konflik/ketidakselarasan dalam kedua-dua versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.